Opći uvjeti poslovanja

Temeljem odredbe članka 18. Zakona o posredovanju u prometu nekretninama (NN 107/07, 144/12 i 14/14) TOTAL solution j.d.o.o. (Prva Vidovčica odvojak 15, Zagreb, OIB: 17301143775) donosi:   

OPĆI UVJETI POSLOVANJA  

OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije TOTAL solution j.d.o.o. (u daljnjem tekstu Posrednik) i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja. Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora o posredovanju.  

Članak 2. 

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeće značenje:  

Posrednik u prometu nekretnina - agencija za promet nekretninama - TOTAL solution j.d.o.o.. Nalogodavac - fizička i/ili pravna osoba koja s Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina). Posredovanje u prometu nekretnina - sve radnje Posrednika u prometu nekretninama koje se odnose na povezivanje Nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, a naročito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr. Treća osoba - osoba koju Posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova predmet kojih je određena nekretnina. Posrednička naknada - iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.  

Članak 3. 

Ponuda nekretnina Posrednika temelji se na podacima koje je Posrednik zaprimio pismenim, usmenim ili elektroničkim putem od Nalogodavca, te je uvjetovana potpisom. Posrednik zadržava mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine, mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje ( ili najma). Ponude i obavijesti Posrednika primatelj mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje Posrednika smije prenijeti trećim osobama. Ako je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je Posrednik ponudio, obavezan je o tome bez odgode obavijestiti Posrednika pisanim putem (elektronička pošta, faks, preporučeno pismo i sl.). Ponuda i/ili podaci o nekretninama se smatraju potvrđeni potpisivanjem Ugovora o posredovanju između Nalogodavca i Posrednika. Agencija nije odgovorna za greške iz stavka 3. ovog članka osim u slučaju namjernih grešaka i/ili izrazito nemarnog poslovanja agencije. Agencija nije odgovorna za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje Nalogodavca.  

Članak 4. 

CIJENA NEKRETNINA  

Cijene nekretnina iskazane su u EUR, a plative su u protuvrijednosti kuna po tečaju HNB na dan plaćanja.   

Članak 5. 

UGOVOR O POSREDOVANJU  

Ugovorom o posredovanju Posrednik se obvezuje dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju pravnog posla, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti Posredniku posredničku naknadu, ako se sklopi ugovor o pravnom poslu. Ugovor o posredovanju sklapa se između Posrednika i Nalogodavca. U ugovoru o posredovanju moraju biti točno, istinito i potpuno naznačeni svi podaci o nekretnini za potrebe posredovanog posla, te obveze Posrednika i Nalogodavca. Ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak (punomoć) svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika nekretnine u vidu prihvaćanja Ugovora o posredovanju.  

Članak 6. 

OBVEZE POSREDNIKA  

1) Zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem u pisanom obliku;  2) Nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla;  3) Upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine i upozoriti ga na eventualne nedostatke nekretnine;  4) Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na: očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine; upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu; pravne posljedice neispunjavanja obveza prema trećoj strani; nedostatke građevne ili uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu; okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnom prometu sukladno posebnim propisima;  5) Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi posrednik, te omogućiti pregled nekretnina;  6) Čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;  7) Obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate;  8) Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla; 9) Prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora) te kod primopredaje nekretnine;  10) Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište.  11) Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je: neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine; organizirao susret između nalogodavca i druge odgovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, faksa, e-maila, druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.  

Članak 7. 

OBVEZE NALOGODAVCA  

Potpisom Ugovora o posredovanju Nalogodavac se obvezuje naročito obavljati sljedeće:  1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluge posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini;  2. dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo ne nekretnini koja je predmet posredovanja;  3. upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini;  4. ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba potreban je pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine i to u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora;  5. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla neposredni pregled nekretnine;  6. obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika;  7. isplatiti Posredniku posredničku naknadu u cijelosti za uslugu posredovanja kod prodaje nekretnine i to neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta kojega je Nalogodavac sklopio s trećom osobom, kojim aktom je Nalogodavcu isplaćen iznos na ime kapare i/ili dijela i/ili ukupne kupoprodajne cijene nekretnine.  

Članak 8. 

OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU  

TOTAL solution j.d.o.o. stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla, odnosno potpisom Predugovora ( ili Ugovora ukoliko se ne sklapa Predugovor) kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani posao. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, Naknada se isplaćuje Posredniku u trenutku potpisa Predugovora ( ili Ugovora ukoliko se ne sklapa Predugovor) dviju ugovornih strana. Visina posredničke naknade za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se u skladu s Cjenikom TOTAL solution j.d.o.o.  koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta. Visina posredničke naknade navedena je u cjeniku Posrednika TOTAL solution j.d.o.o.. Posrednik ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu. Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje posredovanja i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove. 

Članak 9. 

POSREDNIČKA NAKNADA I TROŠKOVI POSREDOVANJA  

Posrednik za svoj rad naplaćuje posredničku naknadu sukladno dogovoru stranaka. Posrednik za svoj rad naplaćuje naknadu od Nalogodavca u iznosu određenom Ugovorom o posredovanju, sukladno cjeniku TOTAL solution j.d.o.o.. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u iznosu određenom Ugovorom o posredovanju neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane međusobno zaključe (predugovor ili glavni ugovor) ukoliko nije drugačije ugovoreno. Naknada obuhvaća uobičajene troškove posredovanja, osim troškova koji prelaze uobičajene troškove posredovanja. Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje posredovanja i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove. 

Članak 10. 

Posredničku naknadu i troškove iz članka 9. Nalogodavac je obvezan platiti na račun Posrednika u roku od 7 radnih dana od ispostavljanja računa. Posrednik nije u sustavu PDV-a.  

Članak 11. 

CJENIK POSREDNIČKIH USLUGA  

Prodaja nekretnine-  Minimalna provizija iznosi 2 % od postignute kupoprodajne cijene nekretnine, maksimalna provizija iznosi 4% od postignute kupoprodajne cijene nekretnine, osim ukoliko drugačije nije ugovoreno ugovorom o posredovanju između Posrednika i Nalogodavca. 

Kupnja nekretnine-  Minimalna provizija iznosi 2 % od postignute kupoprodajne cijene nekretnine, maksimalna provizija iznosi 4% od postignute kupoprodajne cijene nekretnine, osim ukoliko drugačije nije ugovoreno ugovorom o posredovanju između Posrednika i Nalogodavca. 

Najam/zakup nekretnine- 100% iznosa jedne mjesečne najamnine. 

Članak 12. 

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE  

Ugovorom o posredovanju Nalogodavac se može obvezati da za posredovani pravni posao neće angažirati nijednog drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena. Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivom posredovanju nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji pravni posao je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku platiti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja. Prilikom zaključivanja ugovora o isključivom posredovanju posrednik je dužan upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te odredbe.  

Članak 13. 

TRAJANJE UGOVORA I PRESTANAK UGOVORA  

Ugovor o posredovanju se sklapa na rok od 12 mjeseci i produljuje se na isto razdoblje, ako ni jedna strana pisanim putem ne raskine ugovor. Stranke mogu otkazati Ugovor o posredovanju i prije isteka roka na koji je Ugovor sklopljen i to isključivo pisanim putem bilo koje od ugovornih strana. Otkazni rok iznosi 30 (dana) dana od primitka otkaza.  

Članak 14. 

ZAVRŠNE ODREDBE  

TOTAL solution j.d.o.o. zadržava pravo ažuriranja ili izmjene općih uvjeta poslovanja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Za odnose između Posrednika i Nalogodavca i trećih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima RH. Za sudske sporove utvrđuje se nadležnost Općinsko građanskog suda u Zagrebu.  

U Zagrebu, 01.01.2021. godine  

TOTAL solution j.d.o.o. 

© 2021. Sva prava pridržana, TOTAL solution